यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो

Uncategorized

यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस
यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस<

यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस

यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस

यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस

यस्तो पिडा कसैलाई नहोस !! हुदा सबै आफ्नो नहुदा सबै बिरानी भनेको यही हो !! भिडियाे हेर्नुहाेस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *